Zpracování osobních údajů

sportovního portálu SportAtlas.cz

Zásady zpracování osobních údajů sportovně informačního portálu SportAtlas.cz přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

1. Úvod

Pavel Pálka, Šeříková 547, Chýně, coby provozovatel sportovně informačního portálu SportAtlas.cz (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří mají zájem o prezentaci na stránkách portálu. Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů subjektů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Správce dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji. Tyto zásady byly přijaty mimo jiné za účelem doložení souladu zpracování osobních údajů ze strany Správce s právními předpisy. Vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad je uvedeno níže.

2. Správce osobních údajů

1. Totožnost Správce: Správcem osobních údajů je Pavel Pálka, Šeříková 547, 253 03 Chýně

2. Kontaktní údaje Správce: Datová schránka: 4mz6pgh, E-mail: info@sportatlas.cz

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

1. Plnění prezentace a vedení účtu ze strany Správce
Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem prezentace nabídky sportovních a jiných služeb.
Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.

2. Plnění právních povinností ze strany Správce
Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností Správce, vyplývajících např. z účetních a daňových zákonů, ze zákona o ochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti Správce být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR.
Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

3. Souhlas subjektu údajů
Na základě souhlasu může Správce zpracovávat osobní údaje za účelem:
- uplatňování přímého marketingu (viz níže);
- zřízení a vedení uživatelského účtu (viz níže).
Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.

4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

1. Dobrovolnost
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

2. Odvolání souhlasu
Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to jedním z následujících způsobů.
- elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu nebo do datové schránky Správce;
- listinným oznámením zaslaným na adresu sídla či provozovny Správce.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu.

5. Přímý marketing

1. Obecně
Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004“);

2. Obchodní sdělení
Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek portálu, určeného k přímé či nepřímé podpoře služeb nebo image Správce (zejména tzv. newslettery).
Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůči uživatelům je možné i bez souhlasu na základě oprávněného zájmu Správce (viz odst. 3.3 výše), přičemž samotné zasílání obchodních sdělení bude prováděno taktéž bez souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to uživatel neodmítl.

3. Rozsah zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
Za účelem zasílání obchodních sdělení Správce zpracovává pouze e-mailovou adresu.

4. Ukončení zpracování pro účely přímého marketingu
Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co uživatel vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:
- odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
- vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
- odhlášením, které je možné učinit v každém obchodním sdělení;
- vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé (např. subjekty poskytující účetní služby, poštovní služby, právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, internetových vyhledávačů a porovnávačů, správci domén, poskytovatelé technické podpory apod.).

Správce bude předávat osobní údaje jen těm zpracovatelům, kteří Správci zaručí, že osobní údaje nebudou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, který nebude schopen zajistit dostatečné zabezpečení osobních údajů.

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu.

1. Plnění smlouvy ze strany Správce
Za tímto účelem Správce bude zpracovávat osobní údaje do 2 let po zániku poslední z povinností sjednaných ve smlouvě. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat na základě jiných právních základů a pro účely uvedené v těchto zásadách.

2. Plnění právních povinností ze strany Správce
Za tímto účelem Správce bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce stanovené obecně závaznými právními předpisy

3. Oprávněné zájmy Správce

3.1 Přímý marketing
Za tímto účelem Správce může zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 2 let od posledního přihlášení uživatele do účtu.

3.2 Právní nároky
Za tímto účelem Správce může zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

4. Souhlas subjektů údajů

4.1 Přímý marketing
Za tímto účelem Správce může zpracovávat osobní údaje do okamžiku:
- odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz výše);
- vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas (viz výše);
nejdéle však do okamžiku zrušení uživatelského účtu (viz níže).

4.2 Vedení uživatelského účtu
Za tímto účelem Správce může zpracovávat osobní údaje do okamžiku zrušení uživatelského účtu (viz níže).

5. Výmaz osobních údajů
Bezodkladně po uplynutí doby zpracování podle odst. 7.1, 7.2 nebo 7.3.2 výše Správce příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizuje či zlikviduje.
V případech dle odst. 7.3.1 nebo 7.4 výše Správce ukončí zpracování osobních údajů pro uvedené účely bezodkladně poté, co dojde k odvolání souhlasu, vyjádření nesouhlasu či zrušení uživatelského účtu.

8. Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má mimo jiné tato práva:
- právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
- právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
- právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
- právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);
- právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4.2 výše).

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

9. Uživatelský účet

1. Zřízení uživatelského účtu
Zřízení uživatelského účtu je zcela dobrovolné. Aby mohl Správce uchovávat osobní údaje vložené do formuláře pro zřízení a vedení uživatelského účtu (či kdykoli později do uživatelského účtu), potřebuje k tomu souhlas.

2. Zrušení uživatelského účtu
Uživatelský účet lze kdykoli zrušit na základě žádosti o zrušení účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v odst. 2.2 výše.
Bez ohledu na výše uvedené Správce zruší uživatelský účet nejpozději do 3 let od poslední editace obsahu uživatelem.

10. Cookies a další technické údaje

Bližší informace o tzv. cookies a dalších technických údajích zpracovávaných při návštěvě webových stránek internetového obchodu jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném na stránkách sportatlas.cz.

11. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat prostřednictvím kontaktní osoby nebo prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v odst. 2.2 výše. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.